Regulamin serwisu

Regulamin Serwisu RadioHotkey.pl

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Regulamin niniejszego serwisu internetowego (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania z tego serwisu internetowego (nazywanego dalej zamiennie „Blogiem” lub „Serwisem”),  będącego usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora serwisu RadioHotkey.pl
2. Użytkownik korzystając za pośrednictwem sieci internet z usług i treści dostępnych w tym blogu, zgadza się na postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

KORZYSTANIE Z SERWISU RadioHotkey.pl

1. Korzystanie z treści i usług udostępnianych w serwisie jest bezpłatne.
2. Każdy użytkownik Serwisu zobowiązany jest zapewnić sobie we własnym zakresie: sprzęt elektroniczny i połączenie z siecią Internet, przeglądarkę internetową, oraz każde inne oprogramowanie wymagane dla korzystania z wybranych usług.
3. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane w Serwisie komentarze, jak i szkody powstałe w ich wyniku.
4. Komentarze na blogu są moderowane przez Administratora.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do niepublikowania komentarzy, bez określania przyczyny.
6. Administrator ma prawo do usuwania komentarzy, które:
a) obrażają kogokolwiek i/lub zawierają wulgaryzmy;
b) obrażają jakąkolwiek grupę społeczną czy wyznaniową;
c) ingerują w życie prywatne wszelkich osób.
7. Za treść komentarzy Administrator nie ponosi odpowiedzialności.
8. Niedopuszczalne jest umieszczanie komentarzy:
a) niezgodnych  z powszechnie obowiązującym prawem;
b) zasadami współżycia społecznego;
c) wzywających do dyskryminacji lub nienawiści, w szczególności na tle wyznaniowym, etnicznym, rasowym,  czy orientacji seksualnej;
d) zawierających treści wulgarne lub obraźliwe;
e) zawierających treści niezwiązane z tematyką bloga, w tym treści o charakterze reklamowym;
f) mogących naruszać dobra osobiste osób trzecich;
g) mających charakter spamu.
9. Administrator zastrzega sobie prawo do wyłączenia Systemu komentarzy bez podania przyczyn.

PRAWA AUTORSKIE i OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Prawa autorskie do treści publikowanych na łamach serwisu posiada Administrator Serwisu.
2. Prawem autorskim chronione są w szczególności teksty (wraz z prezentowanymi skryptami), grafiki, zdjęcia i inne materiały dostępne na łamach bloga.
3. Wszelkie nazwy własne,  znaki towarowe, loga, itd. przedstawiane w serwisie stanowią własność Administratora lub uprawnionych osób trzecich. Zabronione jest ich używanie, kopiowanie, rozpowszechnianie czy inne wykorzystywanie bez uprzedniej zgody podmiotu uprawnionego.
4. Prezentowane skrypty i zaprezentowane rozwiązania stanowią wartość edukacyjną stworzoną przez Administratora, i tak powinny być traktowane przez Użytkowników.
5. Administrator wyraża zgodę na kopiowane i wykorzystywanie prezentowanych skryptów przez Użytkowników  do własnych, amatorskich projektów, a w przypadku ich dalszej, publicznej prezentacji, oczekuje podania w treści skryptu lub jego opisie, źródła pochodzenia czyli adresu strony internetowej niniejszego Serwisu.
6. Prezentowane skrypty nie mogą być wykorzystywane przez Użytkowników do celów zarobkowych bez zgody Administratora.

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Dane i informacje zawarte w Serwisie są publikowane wyłącznie w celach edukacyjnych.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie błędy danych lub nieaktualne informacje zawarte w Serwisie.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania informacji udostępnianych w blogu przez Użytkowników.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za upublicznianie za pomocą Sytemu komentarzy zawartego na blogu, danych osobowych osób trzecich.
5. Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania Serwisu.
6. Administrator nie ponosi jednak odpowiedzialności za szkody wynikające z jego wadliwego funkcjonowania, np. utraty danych wskutek awarii.
7. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług dostępnych w Serwisie. Użytkownikom nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie.
8. Serwis może zawierać linki do stron internetowych podmiotów zewnętrznych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dostępność, funkcjonowanie, i politykę prywatności tych podmiotów.
9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniem skryptów pobranych lub skopiowanych z Serwisu i uruchamianych na urządzeniach Użytkowników, jak również innych osób, którym Użytkownicy przekażą kod tych skryptów.

OCHRONA PRYWATNOŚCI I DANYCH OSOBOWYCH

Informacje na temat ochrony prywatności i danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu, należy przesyłać na adres e-mail: wojtek@ radiohotkey.pl
2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
3. Zmiany Regulaminu stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich w Serwisie.
4. Wszelkie uwagi związane z Serwisem należy zgłaszać na adres mailowy: wojtek@ radiohotkey.pl