AutoHotkey & OmniRIG

Kilku kolegów pytało mnie, czy możliwe jest (w domyśle – proste) skorzystanie w skryptach pisanych w AHK z danych, udostępnianych przez OmniRIG – bardzo popularne rozwiązanie stosowane do wymiany danych pomiędzy programami a naszym radiem. Odpowiedź jest prosta – tak,  jak najbardziej.

OmniRIG oferuje API, dzięki któremu mamy możliwość programowego odczytu danych radia, np. częstotliwości VFO A/B, stanu nadajnika, czy też np. stanu RIT/XIT albo aktualnej częstotliwości pitch dla CW itp.  Bardzo wiele programów (logery, wsjx, itp itd) ma zaimplementowaną obsługę OmniRIG i generalnie to w miarę dobrze działa.

Dlaczego nie skorzystać z OmniRIG we własnych skryptach AHK?

OmniRIG API oferuje nie tylko dane do odczytu. W prosty sposób poprzez to API możemy sami wysłać do radia dowolną komendę CAT ustawiającą wybrany parametr radia. Nawet więcej – możemy wysłać dowolne komendy CAT typu Read/Answer (porównaj wpis https://www.radiohotkey.pl/komendy-cat/); OmniRIG wyśle zapytanie do radia, a poprzez API zwróci nam odpowiedź, którą będziemy mogli przetworzyć w skrycie.

Przykładowo – chcemy z poziomu skryptu zapytać „Która antena aktualnie jest podłączona do MainBand / VFOA ?”
Wysyłamy poprzez OmniRIG API komendę (np. wg CAT Yaesu)  AN0;   OmniRIG w odpowiedzi generuje odpowiedź:   AN0;AN01;   API zwraca dwie informacje: wysłaną przez nas komendę CAT + odpowiedź CAT  (zwracanie takiej pary bardzo ułatwia rozpoznanie w skryptach, czego dotyczyło pytanie. Więcej o tym dalszej części wpisu, przy opisie tzw. CustomReply z radia)

W kolejnych krokach przestawię, jak stworzyć mini skrypt AHK, którego zadaniem będzie prezentacja na ekranie aktualnej częstotliwości odczytywanej z aktywnego VFO i wybrany aktualnie Mode, i na przykładzie przełączania anteny kombinacją klawiszy sposób korzystania z OmniRIG API do obsługi dowolnych komend CAT
Wszystko korzystając tylko z funkcji OmniRIG API (już bez użycia pisania do portów COM :-), porównaj z wpisem dotyczącym SerialSend)

Czyli chcemy uzyskać taki prosty efekt – co w VFO-A, to na ekranie komputera, w postaci tekstu wyświetlanego w trybie OSD (On-Screen-Display):

 

 

Na początek może trochę podstaw, co daje nam OmniRIG API oskryptowane w AHK 🙂

Zacznijmy od takiego mini skryptu:

; AHK 1.1x (v1.1.31+)
; tested on Win7
; OmniRIG ver. 1.20
; www.radiohotkey.pl

Omni := ComObjCreate("OmniRig.OmniRigX")
RADIO1 := Omni.Rig1 

while 1
{
  VFOA  := RADIO1.FreqA
  VFOB  := RADIO1.FreqB
  VFOA_txt := Format("{1:0.3f}", VFOA/1000) 
  VFOB_txt := Format("{1:0.3f}", VFOB/1000) 
  Tooltip, % "A: " . VFOA_txt " kHz  B: " . VFOB_txt . " kHz"
}

Esc::
ExitApp

 

Jest to w pełni funkcjonalny skrypt, który na bieżąco pokazuje przy kursorze myszy aktualne częstotliwości naszego radia – VFO A i VFO B! >>>
Oczywiście do poprawnej pracy wymaga prawidłowo zainstalowanego OmniRIG w komputerze i działającego TRX.

Analiza kodu:

Omni  := ComObjCreate("OmniRig.OmniRigX") 
RADIO1 := Omni.Rig1

bez wdawania się w technikalia 🙂   w/w deklarujemy w naszym skrypcie chęć podłączenia się do API naszego OmniRIG ( ComObjCreate() )  poprzez obiekt COM ( nasza nazwa Omni), oraz od razu tworzymy obiekt RADIO1, dający nam pełny dostęp do danych (frq, mode, itd) pierwszego radia (RIG1), zdefiniowanego w OmniRIG Settings:

 

 

Analogicznie możemy odwoływać się do RIG2 – poprzez definicję

Omni := ComObjCreate("OmniRig.OmniRigX") 
RADIO1 := Omni.Rig1
RADIO2 := Omni.Rig2

Ważne: Powyższe działa TYLKO z „oryginalnym” OmniRIG 1.x  (nie zadziała z „klonem” v.2)

 

Od tego momentu mamy już pełną możliwość pobierania parametrów radia, np. w przysłowiowe „kółko” 🙂
co w powyższym przykładzie realizujemy w pętli

while 1  
  { 
   ;komendy do wykonania 
  }

(nieskończona pętla w AHK)

 

A co w pętli?

VFOA  := RADIO1.FreqA
VFOB  := RADIO1.FreqB

oraz

VFOA_txt := Format("{1:0.3f}", VFOA/1000) 
VFOB_txt := Format("{1:0.3f}", VFOB/1000)
VFOA := RADIO1.FreqA

to nic innego, jak pobranie częstotliwości z radia VFO-A i przypisanie jej do zmiennej VFOA !! Proste?  Proste 🙂

VFOA_txt := Format("{1:0.3f}", VFOA/1000)

to wprowadzenie do zmiennej VFO_txt  sformatowanej wersji wartości, odczytanej z OmniRIG  (OmniRIG zwraca  wartość w postaci np. 14000000  (integer, w Hz) a my chcemy zobaczyć ją w kHz – dzielimy więc przez 1000 i formatujemy funkcją Format() z AHK

Analogicznie mamy dla VFO B.

Jak już mamy przygotowane dane, wyświetlamy je jako „tooltip”  funkcją…  ToolTip  😉 dostępną w AHK – wraz z dodatkowym formatowaniem tekstu (kHz):

Tooltip, % "A: " . VFOA_txt " kHz B: " . VFOB_txt . " kHz"

 

Na koniec standardowy AHK Hotkey, żeby móc szybko przerwać skrypt:

Esc:: 
ExitApp

Wszystko. Pierwszy skrypt działa!

 

Zapraszam do części II, będzie troszkę poważniej.


Bonus:
Lista kilku parametrów zwracana przez OmniRIG API,  które możemy odczytywać bezpośrednio, w/w sposobem ( np. jako  zmienna := RADIO1.parametr ) z obiektu reprezentującego nasze radio, czyli RADIO1 w przykładzie powyżej:

RADIO1.FreqA
RADIO1.FreqB
RADIO1.GetRxFrequency
RADIO1.GetTxFrequency
RADIO1.RigType
RADIO1.RitOffset
RADIO1.Pitch
RADIO1.StatusStr

mamy też:
RADIO1.mode  << uwaga! wartość reprezentująca MODE jest zakodowana, zobacz opis w dalszej częsci opracowania

 II. Zdarzenia (Events) generowane przez OmniRIG :: ParamsChange

Metoda pokazana w skrypcie 1 (pętla While i odczytywanie „w kółko” parametrów z OmniRIG) do prostych zastosowań może być wystarczająca, ale niepotrzebnie obciąża nasz skrypt  (pętla nieskończona rotuje tak szybko, jak to możliwe 🙂 )

Na szczęście OmniRIG potrafi wygenerować zdarzenie w systemie, które programowo wyłapiemy i podejmiemy właściwą akcję we właściwym momencie.
Takim zdarzeniem może być zmiana częstotliwości radia (zakręciliśmy gałką VFO) czy zmiana CW na USB w radiu.  Gdy nie dotykamy radia, zdarzenia nie są generowane, a skrypt może robić wtedy inne fajne rzeczy.

Do dzieła – poniżej skrypt podobny do pierwszego, ale zmodyfikowany do wersji „zdarzeniowej”:

Omni := ComObjCreate("OmniRig.OmniRigX")
ComObjConnect(Omni, "OR_")
RADIO1 := Omni.Rig1 

OR_ParamsChange(1, 0x00000004 )
OR_ParamsChange(1, RADIO1.mode)

;--procedures ----------------------------------------------

OR_ParamsChange(par1, par2)
{
global
switch 
 {
  Case (par2 & 0x00000004): VFO_txt := Format("{1:0.3f}", RADIO1.FreqA/1000) 
  Case (par2 & 0x00800000): mode_txt := "CW-U"
  Case (par2 & 0x01000000): mode_txt := "CW-L"
  Case (par2 & 0x02000000): mode_txt := "USB"
  Case (par2 & 0x04000000): mode_txt := "LSB"
  Case (par2 & 0x10000000): mode_txt := "RTTY-L"
  Case (par2 & 0x08000000): mode_txt := "RTTY-U"
  ;etc..
 }
 Tooltip % VFO_txt " kHz  mode: " . mode_txt
Return
}


Esc::
ExitApp

 

Analiza kodu:

Omni := ComObjCreate("OmniRig.OmniRigX") 
ComObjConnect(Omni, "OR_") 
RADIO1 := Omni.Rig1

Część rzeczy już znamy, nowy jest fragment:

ComObjConnect(Omni, "OR_")

Zgodnie z definicją w dokumentacji AHK ,   ComObjConnect() łączy źródła zdarzeń obiektu COM z funkcjami o danym prefiksie.
W naszym przypadku procedury zaczynające się od prefiksu OR_ będą odpowiedzialne za obsługę zdarzeń generowanych przez OmniRIG.

Najczęściej będzie przez nas wykorzystywana procedura nazwie OR_ParamsChange(par1, par2)  – jak można się domyśleć, jest ona wywoływana przy każdym zdarzeniu dotyczącym zmiany parametrów radia (czyli prawie zawsze, jak zrobimy COŚ WAŻNEGO w radiu i OmniRIG to wychwyci 🙂 )

Procedura obsługi zdarzenia:

OR_ParamsChange(par1, par2)
{
 global
 switch 
 {
  Case (par2 & 0x00000004): VFO_txt := Format("{1:0.3f}", RADIO1.FreqA/1000) 
  Case (par2 & 0x00800000): mode_txt := "CW-U"
  Case (par2 & 0x01000000): mode_txt := "CW-L"
  ;etc.
 }
 Tooltip % VFO_txt " kHz  mode: " . mode_txt
 Return
}

 

O co tu chodzi?
OmniRIG, wywołując zdarzenie dotyczące zmiany parametrów radia, przekazuje nam dwa parametry:  par1 oraz par2

par1  – przyjmuje wartość 1 lub 2 – jest to numer radia RIGx w konfiguracji OmniRIG które wygenerowało zdarzenie;
par2 
– wartość liczbowa (integer) reprezentująca sumę zdarzeń, które wydarzyły się w ostatnim slocie czasowym

np:
par2 = 0x00800000  oznacza zdarzenie „nastąpiła zmiana mode na CW-U”
par2 = 0x00000004 oznacza zdarzenie  „nastąpiła zmiana częstotliwości VFO-A”

OmniRIG pracuje w pętli, czas jednej pętli  – tzw. pool – mamy zdefiniowany w setup OmniRIGa, wartość w [ms]
W związku z tym, może się zdarzyć, że wartość par2 przekazana do procedury, będzie opisywała więcej niż jedno zdarzenie:

np. co oznacza, gdy par2 = 0x00800004   ? 😉   „sumę” obu powyższych -> „nastąpiła zmiana częstotliwości VFOA ORAZ zmiana mode na CW-U”

W związku z tym badając rodzaj zdarzenia, dokonujemy sprytnego maskowania bitowego interesujących nas w danym momencie wartości/zdarzeń.

Takie sprawdzenie można zrobić w kodzie funkcją IF, lub wykorzystać funkcję Switch dostępną w AHK:

switch 
{ 
  Case (par2 & 0x00000004):  VFO_txt := Format("{1:0.3f}", RADIO1.FreqA/1000) 
  Case (par2 & 0x00800000):  mode_txt := "CW-U" 
  Case (par2 & 0x01000000):  mode_txt := "CW-L" 
  ;etc. 
}

Switch/case działa w taki sposób, że skrypt wykona tylko te instrukcje po „:” w danym wierszu, dla których CASE (warunek) będzie spełniony (w naszym wypadku <> 0)

czyli w naszej procedurze:
jeżeli  par2 = 0x00000004  to na pewno (par2 & 0x00000004) <> 0 , więc podstawienie VFO_txt :=  … będzie wykonane


Można zrezygnować ze Switch i zastąpić IF’ami:

If (par2 & 0x00000004) 
   VFO_txt := Format("{1:0.3f}", RADIO1.FreqA/1000)
If (par2 & 0x00800000)
   mode_txt := "CW-U"

Na końcu procedury następują uaktualnienie wartości wyświetlanej przez ToolTip

Tooltip % VFO_txt ” kHz mode: ” . mode_txt

Wracając jeszcze do ostatniego skryptu. Zaraz po inicjowaniu OmniRIGa mamy dwie linie postaci:

OR_ParamsChange(1, 0x00000004 ) 
OR_ParamsChange(1, RADIO1.mode)

Ponieważ procedury obsługi zdarzenia OR_ są „normalnymi” procedurami języka AHK, więc możemy je wywoływać samodzielnie!
Czyli tak na prawdę udać, że wydarzyło się jakieś zdarzenie.
W naszym przypadku:

OR_ParamsChange(1, 0x00000004 )

..oznacza przekazanie do procedury „oszukanej” informacji o zmianie częstotliwości VFO A  (co spowoduje uaktualnienie wartości zmienne VFO_txt) oraz:

OR_ParamsChange(1, RADIO1.mode)

..oznacza przekazanie do procedury informacji (par2 = RADIO1.mode) o konieczności uaktualnienia informacji o aktualnie ustawionym Mode

Powyższe jest wykorzystane do pobrania wartości początkowych z radia, zaraz po wystartowaniu skryptu.


 

WAŻNE:  wartość par2 określa zawsze kod zdarzenia, nie przekazuje wartości danego parametru radia !
W związku z tym po pojawianiu się wartości w par2 należy podjąć dodatkowe czynności, aby odczytać faktyczną wartość interesującej nas wielkości, np:

pojawienie się par2 = 0x00000004 informuje tylko o zdarzeniu „zmiana częstotliwości”  
Wartość częstotliwości musimy odczytać np. komendą:  RADIO1.FreqA

 


Parametry OmniRIG & OmniRIG Client

Ilość parametrów, które mogą być przekazane do naszego skryptu  jest do podejrzenia na stronie autora programu OmniRIG (patrz niżej)
Do testów, kiedy i jakie parametry generuje OmniRIG osobiście bardzo polecam programik dostępny na stronie OmniRIG  – OmniRIG Client (tu wersja ZIP)

Program pokazuje, co się dzieje dokładnie z w/w  parametrem par2, gdy bawimy się radiem – a teraz już wiemy, co i jak, i możemy obsłużyć te zdarzenia swoim własnym skryptem AHK

 

Jeżeli jesteś zainteresowany, pełną listę wartości parametru par2 znajdziemy w kodzie źródłowym OmniRIG – dokładnie w pliku dostępnym u twórcy pod adresem:
https://github.com/VE3NEA/OmniRig/blob/master/OmniRig_TLB.pas  (plik tekstowy) – wiersze 59 do 89  – polecam analizę 🙂

 

Jak przykład wyprzedzająco – w docelowym skrypcie z OSD na pewno będziemy badać zdarzenia dotyczące stanu nadajnika / PTT  i np. podświetlimy częstotliwość na czerwono w trakcie nadawania:

       Case (par2 & 0x00200000):   TX := 0 
        Case (par2 & 0x00400000):   TX := 1

 

III. SendCustomCommand  i zdarzenia CustomReply

Zapis i odczyt dowolnych parametrów radia z użyciem AHK i OmniRIG API

 

Tym razem pokażę, jak wysyłać do radia – przy użyciu AHK i OmniRIG API – dowolne komendy CAT, ustawiające i/lub odczytujące wybrane funkcje radia.
Więcej o komendach CAT https://www.radiohotkey.pl/komendy-cat/

Na początek kolejny działający, akademicki mini skrypt:
Alt-1  oraz  Alt-2 przełącza anteny, Alt-3 zwraca proste info o antenie powiązanej  z VFOA:

 

Omni := ComObjCreate("OmniRig.OmniRigX")
ComObjConnect(Omni, "OR_")
RADIO1 := Omni.Rig1 


;--procedures ----------------------------------------------

OR_ParamsChange(par1, par2)
{
  ;tu np kod z poprzednich przykładów
}

OR_CustomReply(par1, par2, par3)
{
  MsgBox % Array2Str(par3)
}

Array2Str(CATarray)
{
 wyn := Chr(CATarray[0])
 Loop % CATarray.MaxIndex()
   wyn .= Chr(CATarray[A_index])
 
 Return wyn
}

!1::
{
  RADIO1.SendCustomCommand("AN01;",0,"")
  Return
}

!2::
{
  RADIO1.SendCustomCommand("AN02;",0,"")
  Return
}

!3::
{
  RADIO1.SendCustomCommand("AN0;",5,";")
  Return
}

Esc::
{
  ExitApp
}

 

Na początek fragment kodu, uruchamiany naciśnięciem kombinacji Alt-1 na klawiaturze:

!1:: 
{ 
   RADIO1.SendCustomCommand("AN01;",0,"") 
   Return 
}

Powyższy kod wysyła do radia komendę sterującą  AN01;  (ustaw antenę nr 1 dla MainBand VFO)  Proste? 🙂

OmniRIG API oferuje metodę wysyłania dowolnej komendu CAT do naszego radia, poprzez    object.SendCustomCommand(par1, par2, par3) 

Co należy przekazać w wywołaniu?

par1 – komenda CAT, którą wysyłamy do radia, zgodnie z CAT reference
par2 – Oczekiwana ilość znaków odpowiedzi z radia
par3 – znak rozdzielający

Tak jak pisałem tu, komendy CAT mogą być sterujące (SET), lub odpytujące (READ/ANSWER).
Dla  komend sterujących nie występuje zwrotna odpowiedź z radia, więc par2 = 0  oraz par3 = „” i wywołanie jest postaci:

RADIO1.SendCustomCommand("AN01;",0,"") 

Ale jeżeli chcemy zapytać radia „która antena jest podłączona do MainBand VFO”   –  przykładowo komenda CAT z listy Yaesu to: AN0;  to robimy to tak:

RADIO1.SendCustomCommand("AN0;",5,";")

ponieważ par2=5  oraz par3 = „;”  to informujemy w ten sposób OmniRIGa, że radio odpowie nam 5-cioma znakami + znak średnika „;”

W naszym przykładzie jest to zgodne z CAT Reference:

 

 

 

 

 

A co z odpowiedzią z radia?

OmniRIG przekierowuje wszystkie nasze zapytania do radia poprzez port COM, i w miarę nadchodzących odpowiedzi generuje zdarzenia CustomReply, które wyłapujemy procedurą OR_CustomReply

OmniRIG przekazuje nam tu 3 parametry:

OR_CustomReply(par1, par2, par3)

par1 – numer radia
par2 – komenda CAT, którą wysłaliśmy jako zapytanie (tekst)
par3 – odpowiedź „Anwer” z radia  (zobacz przykład z tabeli CAT na rysunku powyżej)

Ważne:
par3 nie jest wartością tekstową, ale tablicą z wartości  od 0 do 255.  Dlaczego?
W uproszczeniu – dla systemów CAT Yaesu i Kenwood te wartości generalnie odpowiadają znakom ASCII, ale są systemy CAT, które zwracają wartości nie związane ze znakami ASCII, stąd takie podejście.

Aby zamienić par3  – czyli tablicę wartości znakowych,  w typowy tekst/string,  w skrypcie mamy dodatkową procedurę ułatwiającą to zadanie:

Array2Str(CATarray) 
{ 
wyn := Chr(CATarray[0]) 
Loop % CATarray.MaxIndex() 
   wyn .= Chr(CATarray[A_index]) 
Return wyn 
}

 

Powodzenia w zabawie!

 

 


IV. On-Screen-Display VFO – docelowy skrypt

Tak jak wspomniałem na wstępnie, chcemy pokazać na ekranie naszego komputera częstotliwość odczytywaną na bieżąco z radia, pobieraną bezpośrednio Omni RIG.
Klocki powiązane z OmniRIG już mamy.
Wyświetlanie w trybie OSD bazuje na rozwiązaniu z help’a AHK, link tu: https://www.autohotkey.com/docs/v1/lib/Gui.htm#OSD

Poniżej pełny skrypt, realizujący nasze zadanie:

 

; AHK 1.1x (v1.1.31+)
; tested on Win7
; OmniRIG ver. 1.20
; www.radiohotkey.pl

;=== Connect to OmniRIG ======================================================
	
 Omni := ComObjCreate("OmniRig.OmniRigX") ; OmniRIG object
 ComObjConnect(Omni, "OR_") ; setting prefix of event handling procedures: OR_xxxxx 
 RADIO1 := Omni.Rig1  	; setting variable RADIO1 as object representing TRX #1 from OmniRIG
;RADIO2 := Omni.Rig2  		; (omniRig-2nd_radio object, if you want :-) )

;set initial partameters ==================================================

 Textcolor 	:= 0x4499AA 	; setting text color
 TextcolorTX	:= 0xCC2222	; text color when TX!
	
;setting x,y OSD Window position ( adjust to your screen )

 xpoz :=1000
 ypoz := 100

;=== create OSD Gui == see more: https://www.autohotkey.com/docs/v1/lib/Gui.htm#OSD 
	
CustomColor := 0x000000 ; expected background color for OSD (e.g. your desktop's color)
Gui, 1: 	+AlwaysOnTop +LastFound +Owner 		
Gui, 1:		Color, %CustomColor% 
Gui, 1:		Font, s80 							
Gui, 1:		Add, Text, x100 y0 w700 Left c%Textcolor% BackgroundTrans vDATA1, xx  	
Gui, 1:		Font, s20 							
Gui, 1:		Add, Text, x0 y30 w100 Left c%Textcolor% BackgroundTrans vDATA2, 0.000 
Gui, 1:		Font, s10 							
Gui, 1:		Add, Text, x275 y110 w300 Right c%Textcolor% BackgroundTrans vDATA3, 
WinSet, 	TransColor, %CustomColor% 250 		 
Gui, 1: 	-Caption 	
Gui, 1:     Show, NoActivate x%xpoz% y%ypoz% w700 	

; get/set initial parameters

OR_ParamsChange(1, 0x00000004)		; frq VFO-A
OR_ParamsChange(1, RADIO1.Mode)		; radio Mode

radio_type := RADIO1.RigType  		; get name of #1 radio from OmniRig config..
GuiControl ,1:, DATA3, %radio_type% 	; and Set GUI text

Return


;=== OmniRIG events procedures ====================================

OR_ParamsChange(par1, par2)
{
 ;Event "OmniRIG parameters change" (e.g. frq, mode, rit, xit, TX/RX etc.) 
 ;par1 = radio number ( =1 or 2)
 ;par2 = event type (number / integer)

 global
 switch ;testing event type
  {
   Case (par2 & 0x00800000): mode_txt := "CW-U"
   Case (par2 & 0x01000000): mode_txt := "CW-L"
   Case (par2 & 0x02000000): mode_txt := "USB"
   Case (par2 & 0x04000000): mode_txt := "LSB"
   Case (par2 & 0x10000000): mode_txt := "RTTY-L"
   Case (par2 & 0x08000000): mode_txt := "RTTY-U"
   Case (par2 & 0x00200000): TX := 0 ; TX is On
   Case (par2 & 0x00400000): TX := 1 ; TX is Off
   Case (par2 & 0x00000004):							
    {
     VFOA := RADIO1.FreqA
     VFO_txt := Format("{1:0.3f}", VFOA/1000) 
    }
   ;Case etc...
  }

 ;Refresh GUI text..
 GuiControl ,1:, DATA2, %mode_txt%
 GuiControl ,1:, DATA1, %VFO_txt%

 ;...and change frq color if TX! :-)
 IF (TX) 
	GuiControl, 1: +c%TextcolorTX% +Redraw, DATA1
 Else
	GuiControl, 1: +c%Textcolor% +Redraw, DATA1

 Return
}


;event handling after sent SendCustomCommand() 
;see section "keyboard action samples" in the code below 

OR_CustomReply(par1, par2, par3)
{
 ; par1 - radio number
 ; par2 - sent CAT command
 ; par3 - CAT resporse (as char-array)

 MsgBox % "Sent: " CATresponseStr(par2) " Received: " CATresponseStr(par3)
}

;function: conversion char-array to string
CATresponseStr(CATarray)
{
 cat_res := Chr(CATarray[0])
 Loop % CATarray.MaxIndex()
	cat_res .= Chr(CATarray[A_index])
 Return cat_res
}

;======================================================================================

;=== keyboard action samples / how to send any CAT command to TRX via OmniRIG
;=== check your CAT command list in radio documentation

;alt-1  direct send CAT-command (here CAT-Yaesu) >> set 1st antenna for Main-Band VFO
!1::
 RADIO1.SendCustomCommand("AN01;",0,"")
Return

;alt-2  ...or set 2nd antenna for Main-Band VFO
!2::
 RADIO1.SendCustomCommand("AN02;",0,"")
Return

;alt-3  CAT question-command (Yaesu): AN0; which antenna Main-Band VFO??
!3::
 RADIO1.SendCustomCommand("AN0;",5,";")
 ;The response from the radio we have in the 
 ;event handler >> OR_CustomReply(par1, par2, par3)
Return

Esc:: 
ExitApp

 

Powodzenia w zabawie!