CW CAT Memory Keyer FTdx3000

Zrodził mi się kiedyś pomysł skryptu (programu) w AHK do nadawania emisją CW – taki prymitywny klon CwType, wykorzystujący TYLKO komendy CAT i funkcje jakie daje sam transceiver  (bez użycia linii RTS/DTR 🌝). No i oczywiście zgodnie z ideą bloga – działąjący niezależnie od pozostałych programów, operujący bezpośrednio na wirtualnym porcie szeregowym skojarzonym z TRX. Istota mojego nadawania CW przy użyciu komend CAT wysyłanych do radia jest bardzo prosta: – przy pomocy CAT programujemy „w locie” wybraną pamięć tekstów (Message) CW – następnie kolejną komendą CAT inicjujemy nadawanie 🌝 – koniec. Seria TRXów FTDX posiada taka opcję (podręcznych pamięci tekstów do CW). Manual do FTDX3000 na stronie 86 podaje, jak zaprogramować pamięci CW „ręcznie” (obsługiwane to jest dodatkową klawiaturką – Keypad FH-2). A co, jak nie mamy klawiaturki? CAT Reference na stronie 10 podaje:

Tego nam trzeba – można zaprogramować wybraną pamięć prostą komendą KM___; Wybierzmy jako pamięć „podręczną” do naszych celów memory Message nr 5 Aby zaprogramować przykładowy tekst „Radiohotkey” w tej pamięci,  należy wysłać do radia poprzez port szeregowy komendę CAT: KM5RADIOHOTKEY}; Zgodnie z manualem i CAT reference, stała część tekstu sterującego to: KM5  oraz zamknięcie }; Pozostałe to dowolne 48 znaków alfanumerycznych, w tym też możliwe są specjalne znaki telegraficzne, np. KN, czy AR (w manual’u dostępna jest pełna lista tych skrótów i odpowiadających im kodów, które należy wysłać jako  komendę CAT). Po zaprogramowaniu podręcznej pamięci, pozostaje zainicjowanie kluczowania – tym razem komendą KYA; :

Uwaga:
Zaprogramowanie ciągu pustego  KM5};  i zainicjowanie KYA;    przerywa nadawanie (pamięć nr 5 jest pusta). Jest to wykorzystane przy komendzie „przerwij nadawanie” w poniższym skrypcie. Extra bonus – komendą KS___; możemy zdalnie ustawić prędkość kluczowania ( od 004 do 060 WPM) Wszystko wyżej opisane zawarte jest w poniższym (bardzo prosta edukacyjna wersja) skrypcie. Oczywiście przed jego uruchomieniem zmodyfikuj dane portu COM, i planowane teksty do nadawania.   WAŻNE: Komenda KYA; od razu uruchamia kluczowanie CW w radiu!! do testów koniecznie wyłącz opcję BK-IN w transceiverze,  a na wszelki wypadek sprawdź czy masz podpiętą i dopasowaną antenę 

 

SetWorkingDir %A_ScriptDir% 

; CW CAT KEYER 
; opracowanie: SP6OPC www.radiohotkey.pl
; komendy CAT użyte w skrypcie -> FTDX 3000

;SerialSend.exe ze strony https://batchloaf.wordpress.com/serialsend/ 
;umieść w tym samym katalogu na dysku, co prezentowany skrypt

;procedura wysyłająca do określonego portu szeregowego zadany ciąg znaków: 
wyslij(portc, br, komenda)
{
 RunWait %ComSpec% /c serialsend.exe /devnum %portc% /baudrate %br% "%komenda%",,Hide
}

;USTAWIENIA
 port := 11  ;numer portu COM dla CAT
 BR := 19200 ;używany Baudrate

 tekst1 := "SP6OPC"
 tekst2 := "de SP6OPC"
 tekst3 := "RR UR 5NN TU"
 tekst4 := "73"
 

; PRZYGOTOWANIE KOMEND CAT

 CATtekst1 := "KM5" . tekst1 . "};KYA;" 
 CATtekst2 := "KM5" . tekst2 . "};KYA;"
 CATtekst3 := "KM5" . tekst3 . "};KYA;"
 CATtekst4 := "KM5" . tekst4 . "};KYA;"

Return

;Skróty klawiszowe: 
;Alt-1 do Alt-4 
;Alt-ESC przerywa nadawanie
;Win-1 do Win-4 prędkość nadawania (16, 22, 28, 33 wpm)

!1:: wyslij(port,BR,CATtekst1) ; Alt 1
!2:: wyslij(port,BR,CATtekst2) ; Alt 2
!3:: wyslij(port,BR,CATtekst3) ; Alt 3
!4:: wyslij(port,BR,CATtekst4) ; Alt 4
!ESC::wyslij(port,BR,"KM5};KYA;") ; Alt ESC - natychmiast przerwij kluczowanie

#1:: wyslij(port,BR,"KS016;") ; Win 1 16wpm
#2:: wyslij(port,BR,"KS022;") ; Win 2 22wpm
#3:: wyslij(port,BR,"KS028;") ; Win 3 28wpm
#4:: wyslij(port,BR,"KS033;") ; Win 4 33wpm

#Z:: ExitApp

 

Jeżeli nie chcesz korzystać z programiku serialsend, procedurę wysyłającą wyslij(portc, br, komenda) możesz zastąpić komendami systemu operacyjnego Windows; zobacz alternatywne metody wysyłania danych do portu szeregowego w AHK  

 


 

 Trochę bardziej rozbudowana wersja skryptu, okienkowa i obsługą myszką;  dane przechowywane są w dodatkowym pliku INI; pliki (skrypt + plik INI) do pobrania

https://github.com/RadioHotkey/AHK-CW-KEYER/

Miłej zabawy 🌝

Autohotkey Cw Keyer